Post a reply

Options
Add an Attachment

If you do not want to add an Attachment to your Post, please leave the Fields blank.

(maximum 10 MB; please compress large files; only common media, archive, text and programming file formats are allowed)

Options

Topic review

martin

@lehuymanhtan: Thanks for your offer. I have sent you an email.
lehuymanhtan

@martin: I want to help finish the translation.
martin

@olalavui: Do you want to help finishing the translation?
olalavui

Bản dịch còn thiếu xót gì báo e phụ giúp với :D
PhiuViet

Mình cũng khá quan tâm đến vấn đề này. Có gì cứ PM qua tin nhắn trên forum này cho mình nhé!
vuhung

Còn bác nào tham gia không nhỉ?

Còn bác nào tham gia không nhỉ?

Cho em tham gia chung với :)

66% dịch thì hơi ít... Chắc phải trên 95% thì mới gọi là ổn.
quyensp

Re: Vietnamese

@vnwildman: Mình đang rất quan tâm bản dịch tiếng Việt. Bản 4.3.7, tiếng Việt bị lỗi. Bạn có thể cho mình xin bản chuẩn hoặc cho mình xin bản gốc để sửa được k? Nick của mình là quyensp@yahoo.com

Quyền
vnwildman

Vietnamese

Bản dịch lớn quá, bạn nào có hứng thú thì tham gia với mình.