Post a reply

Options
Add an Attachment

If you do not want to add an Attachment to your Post, please leave the Fields blank.

(maximum 10 MB; please compress large files; only common media, archive, text and programming file formats are allowed)

Options

Topic review

lopi007

automatická aktualizace

Automatically translated.
Hi guys, I wanted to ask, I just downloaded WinSCP and learn to work with it. When you create a connection and whack it on the desktop or in the "Startup" and I want to use that function to "maintain the current remote directory", but to me it all start automatically without further intervention from me that he did not have to click. Is there any set, for example if it is a parameter to start?

Hoj kluci, chtěl jsem se zeptat, právě jsem si stáhnul winSCP a učím se s ním pracovat. Když si vytvořím připojení a plácnu si jej na plochu, nebo do "po spuštění" a chtěl bych využít tu funkci "udržovat vzdálený adresář aktuální", ale aby se mi to celé spouštělo automaticky bez dalšího zásahu, abych na to už nemusel klikat. Dá se to nějak nastavit, například jestli je nějaký parametr na spouštění?